Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem poèítaèi. Cookies používáme výhradnì pro pøihlašení do systému. Když na tomto webu na nìco kliknete, vyjádøíte tím svùj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací øízení
Pøihlášení
Nápovìda

Severoèeská vodárenská spoleènost a.s.

Vítejte na portálu veøejných zakázek spoleènosti Severoèeská vodárenská spoleènost a.s., IÈ: 490 99 469.

Nepøihlášení uživatelé mají pøístup k základnímu pøehledu veøejných zakázek. Pokud chcete kompletní informace a možnost interakce v rámci zadávacích øízení, zaregistrujte se a pøihlašte se prosím.

V pøípadì nedostupnosti profilu na této stránce mùžete použít alternativní adresu /vz2.svs.cz

Dle vyhlášky è. 260/2016 Sb. musí pøistupující osoba jednoznaènì prokázat své oprávnìní jednat za dodavatele. Pro pøístup k veøejným zakázkám dle zákona è. 134/2016 Sb. s úèinností od 1.10.2016 musí být uživatel ovìøen. Více informací naleznete po pøihlášení èi registraci.

Veøejné zakázky

Druh dodávky:Typ VZ:
Druh øízení:Text:
NázevÈísloStavZveøejnìno
LI032569 Liberec, Machnín ÚV – rekonstrukce; zajištìní projektové a inženýrské pøípravy opatøení I.a dle Studie TurówP18V00000002Zrušeno1.10.2018
LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou; zajištìní projektové a inženýrské pøípravy opatøení I.b a I.e dle Studie TurówP18V00000003Zrušeno1.10.2018
LT030042 Hoštka, ÚV Malešov - rekonstrukceP18V00000001Vyhodnoceno3.7.2018
913-695-3882P16V00000007Ukonèeno12.8.2016
7053669567P16V00000006Ukonèeno15.7.2016
LI017037 Hodkovice n. M., ÈOV - rekonstrukceP16V00000005Ukonèeno13.6.2016
UL037027 Tisá, ÈOV - intenzifikaceP16V00000004Ukonèeno15.3.2016
LI032447 LBC_COV_posileni_zdroju_vzduchu_OPAKOVANÁ_SOUT̎P16V00000003Ukonèeno26.1.2016
LT118037 ÚV Žernoseky – rekonstrukce ozonizaceP16V00000002Ukonèeno14.1.2016
9403053875P16V00000001Ukonèeno12.1.2016
MacrorhamphosusP15V00000021Ukonèeno14.12.2015
UL046020 Trmice, Koštov – rekonstrukce VDJ a pøívodního vodovodního øaduP15V00000020Ukonèeno16.11.2015
LI032447 LBC ÈOV_posileni_zdrojù_vzduchuP15V00000017Zrušeno27.10.2015
CL017008, ÈOV Holany - rekonstrukceP15V00000018Ukonèeno27.10.2015
UL038331 Ústí nad Labem, Neštìmice, ÈOV - rozvodna DT2 a DT6P15V00000019Ukonèeno27.10.2015
715-808-6737P15V00000013Zrušeno20.10.2015
LN085117 Žatec, VDJ Žatec STP - rekonstrukceP15V00000014Ukonèeno20.10.2015
4195005581P15V00000016Ukonèeno20.10.2015
(216) 271-5119P15V00000015Ukonèeno6.10.2015
TP024023 Modlany ÈOV - zkapacitnìníP15V00000012Ukonèeno24.8.2015
Stránka: 1 402-335-2787 3 4 2135901905

Identifikátor na vìstníku veøejných zakázek: 232695

631-825-2071
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Pøítkovská 1689
415 50 Teplice

IÈO: 49099469
DIÈ: CZ49099469